Day Three: Detroit Lakes, MN


Willmar to Detroit Lakes

We travelled 170 miles from Willmar to Detroit Lakes.