Digital signage dashboard


Digital signage dashboard, originally uploaded by jblyberg.